Posts Tagged 'Zaraki Kenpachi'

BANKAI – Zaraki Kenpachi

BANKAI – Zaraki Kenpachi

The wrath of the almighty Zaraki Kenpachi was shown when he went ahead and kicked some serious butt and enabled…