Posts Tagged 'Boruto 6'

Saving Shino! Mitsuki’s Abilities – Boruto 6

Saving Shino! Mitsuki’s Abilities – Boruto 6

Boruto 6 see’s Shino going crazy as he’s taken over by the demon, he tries to kill Boruto, Shikadai and…