Posts Tagged 'Naruto Shippuden 430'

All 9 Jinchuuriki’s! Killer Bee’s Infinite Tsukuyomi – Naruto Shippuden 430

All 9 Jinchuuriki’s! Killer Bee’s Infinite Tsukuyomi – Naruto Shippuden 430

Naruto Shippuden 430 see’s the end to Killer Bee’s dreams from the Infinite Tsukuyomi as all 9 Jinchuuriki’s get together…