Daily Archives: August 23, 2011

Team Kakashi (Team 7)

Team Kakashi (Team 7)