Posts Tagged 'Katen Kyokotsu Kuromatsu Shinjuu'

Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjuu! Shunsui’s Darkness – Bleach 648

Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjuu! Shunsui’s Darkness – Bleach 648

Bleach 648 see’s the transformation of Shunsui’s Bankai into the Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjuu when he begins a three-step attack…